Prowincja Chrystusa Króla

Wyższe Seminarium Duchowne

Zarząd Generalny SAC

Zjednoczenie

Prowincja Zwiastowania Pańskiego

Instytut Pallottiego

Pisma ogólne

DEKRET Kongregacji ds. Zakonników i Instytutów Świeckich (1980)

ŚWIĘTA KONGREGACJA
DO SPRAW ZAKONNIKÓW
I INSTYTUTÓW ŚWIECKICH

Prot. n. R. 17-1/79

DEKRET

Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego, posiadające swój główny dom w Rzymie, opracowało starannie i sprawnie, stosując się do norm Soboru Watykańskiego II oraz innych postanowień Kościoła, tekst Prawa Podstawowego, który Przełożony Generalny przedstawił Stolicy Apostolskiej z prośbą o zatwierdzenie.

Kongregacja ds. Zakonników i Instytutów Świeckich, po poddaniu tegoż tekstu szczegółowemu zbadaniu przez konsultorów, biorąc pod uwagę pozytywny osąd posiedzenia z 24 października br., postanowiła, rozważywszy wszystko uważnie, dać pozytywną odpowiedź na przedłożoną prośbę.

W związku z tym mocą niniejszego dekretu Święta Kongregacja uznaje i zatwierdza przedstawiony jej tekst Prawa Podstawowego wedle oryginału opracowanego w języku włoskim i złożonego w Archiwum, z zachowaniem tego, co według prawa winno być zachowane.

Niezależnie od jakichkolwiek przeciwnych dyspozycji.

Edward Kardynał Pironio
Prefekt

+ Augustyn Mayer
Sekretarz

Rzym, 28 października 1980 r.

LIST Przełożonego Generalnego z 2007 r.

Societas Apostolatus Catholici
PALLOTTINI
Rector Generalis

Drodzy Współbracia,

Ostatnia wersja Prawa SAK w języku polskim została oddana do druku 25 lat temu, w roku 1982.

Prawo samo w sobie przedstawia zawsze stan rzeczy w określonym czasie, nie jest czymś statycznym i zawiera w sobie otwartość na dalszy rozwój. Ponadto życie wyprzedza często ustanawianie praw. Dlatego każdy zbiór norm prawnych potrzebuje dostosowania do konkretnego życia - poprawienia, uzupełnienia czy poszerzenia. Od roku 1982 odbyło się pięć zebrań generalnych, podczas których nasze Prawo było poddawane refleksji i adaptowane stosownie do pojawiających się wyzwań i w zgodzie z naszymi doświadczeniami.

Aggiornamento - uaktualnienie nadaje żywotność naszemu Prawu. W powyższych okolicznościach polskojęzyczne jednostki administracyjne naszego Stowarzyszenia podjęły starania i przedstawiły Radzie Generalnej zamiar wydania naszego Prawa w języku polskim z uwzględnieniem zmian i uzupełnień z ostatnich 25 lat. Obchodzony w tym roku jubileusz stulecia pallotyńskiej obecności na ziemiach polskich stwarza dobrą okazję do tejże publikacji. Dlatego też Rada Generalna z radością udzieliła zgody na wydanie Prawa.

Mamy nadzieję, że duch naszego prawa nie tylko nie zostanie ograniczony przez drukowane litery, ale wręcz przeciwnie dozna umocnienia i pogłębienia dla rozwoju pallotyńskiego życia w polskojęzycznych jednostkach administracyjnych. W ten sposób możemy jeszcze bardziej powiększyć naszą wierność wobec naszego Założyciela, św. Wincentego Pallottiego, oraz Jego wizji.

Niech zatem to nowe - zaktualizowane - wydanie naszego Prawa umacnia nasze wrastanie w pallotyński charyzmat.

Ks. Friedrich Kretz SAC
Przełożony Generalny

Ks. Janusz Łuczak SAC
Sekretarz Generalny

1. List promulgujący odnowione Prawo z 1981 r.

PRZEŁOŻONY GENERALNY
DO WSZYSTKICH CZŁONKÓW
STOWARZYSZENIA APOSTOLSTWA KATOLICKIEGO

Drodzy Współbracia,

Niniejszym ogłaszamy publicznie ostateczny tekst Prawa Podstawowego i Prawa Uzupełniającego, które razem stanowią Prawo naszego Stowarzyszenia (nr 168).

Nowy tekst oficjalnie wejdzie w życie 21 kwietnia 1981 roku - w dniu urodzin św. Wincentego Pallottiego i zastąpi teksty Prawa Podstawowego i Ustaw, które wprowadzono na próbę w latach 1972-1973. W ten sposób zamknie się dla naszego Stowarzyszenia okres próbny przyznany po Soborze Watykańskim II instytutom życia konsekrowanego celem odpowiedniego przystosowania swego prawa.

Dekret, którym Święta Kongregacja zatwierdziła nasze Prawo Podstawowe, nosi datę 28 października 1980 roku. W tym to dniu w roku 1839 św. Wincenty Pallotti wracał do Rzymu z Camaldoli, gdzie napisał ,,Pobożne Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego” i „Reguły świętych ustroni, kolegiów, seminariów i klasztorów Pobożnego Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego”.

Wraz z zatwierdzeniem naszego Prawa Podstawowego przez Kościół otrzymujemy na nowo, jakby z rąk św. Wincentego Pallottiego, regułę, która zrodziła się z jego ducha i która skłania nas, byśmy za swoją regułę podstawową przyjęli życie Chrystusa, Apostola Ojca Przedwiecznego, aby współdziałać ze zbawczą misją Kościoła (nr 12).

Naszym aktualnym zadaniem będzie więc przyswojenie sobie ducha i litery naszego Prawa oraz przepojenie nim naszego życia. Do wiernego przestrzegania naszego Prawa skłania nas miłość ciągle na nowo rozpalana żarem tej miłości, którą Chrystus przyniósł na ziemię (nr 10). Pod wpływem tej miłości oddaliśmy się poprzez naszą konsekrację całkowicie Bogu i postanowiliśmy iść za Chrystusem w takiej formie życia, jaka ustalona została Prawem Stowarzyszenia (nr 18). O tyle więc głębiej pojmiemy znaczenie naszego Prawa, o ile bardziej nauczymy się zgłębiać miłość Chrystusową i o ile starać się będziemy dla tej miłości działać, trwając w dobrowolnym oddaniu (nr 14).

Maryja, Królowa Apostołów, i św. Wincenty Pallotti niech wstawiennictwem swoim wyproszą nam tę łaskę, by nasze nowe Prawo było nam pomocą w jeszcze wierniejszym naśladowaniu Chrystusa i w skuteczniejszym dawaniu apostolskiego świadectwa.

Ks. Ludwig Munz SAC
Przełożony Generalny

Ks. Wolfgang Weiss SAC
Sekretarz Generalny

Rzym, 25 marca 1981 r.,
w dzień Zwiastowania Pańskiego

1a. List Przełożonego Generalnego z 2000 r.

Societas Apostolatus Catholici
PALLOTTINI
Przełożony Generalny

Rzym, 22 grudnia 2000 r.

DO WSZYSTKICH WSPÓŁBRACI
STOWARZYSZENIA APOSTOLSTWA KATOLICKIEGO

Drodzy Bracia w Chrystusie!

Zgodnie z wytycznymi Soboru Watykańskiego II nasze odnowione Prawo zostało zaaprobowane przez Stolicę Apostolską dekretem z 28 października 1980 r. i zostało promulgowane listem Przełożonego Generalnego z 25 marca 1981 r., który 21 kwietnia tego samego roku przedstawił duchową refleksję nad nowym Prawem (por. Acta SAC, X, 263-269. Minęło osiemnaście lat od publikacji nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego (1983). Potrzeba dostosowania do niego i refleksje prawne naszych zebrań generalnych zaowocowały zmianami w tekście. Członkowie XVIII Zebrania Generalnego uznali za konieczne przygotowanie i opublikowanie nowej edycji naszego Prawa w podstawowych językach Stowarzyszenia. Ostateczne przygotowanie zostało powierzone Radzie Generalnej, która we współpracy z Komisją Prawną przejrzała tekst i przepracowała indeks. Niniejszym listem zostaje promulgowane nowe, oficjalne wydanie w języku włoskim.

Prawo Podstawowe, jego początkowy tekst i kolejne zmiany, wymaga zawsze aprobaty Stolicy Apostolskiej. To wydanie zawiera oprócz dekretu promulgacyjnego SAC z 1981 r., cztery dekrety aprobujące Stolicy Apostolskiej: z 1980 (Prot. n.R. 17-1/1979); z 1990 (Prot. n.R.17-1/1990); z 1992 (Prot. n.R. 17-1/1992); z 1999 (Prot. n.R. 17-1/1998). Zmiany w Prawie Uzupełniającym dokonane przez Zebrania Generalne Stowarzyszenia zostały włączone w tekst zgodnie z nrem 333 Prawa SAC. Potrzebne stało się więc wprowadzenie kilku poprawek językowych. Rada Generalna zdecydowała zachować dotychczasową numerację, nawet jeżeli to oznacza, że niektóre numery będą miały dodatek „a" , na przykład 159a. Ostateczny tekst został przyjęty przez Radę Generalną na sesji z 15 września 2000 r.

Kto ma przykazania moje i je zachowuje, ten Mnie miłuje (J 14,21). Jezus co prawda nie utożsamiał przykazań z miłością, ale uważał je za znaki autentycznej miłości. Zawsze istnieje niebezpieczeństwo traktowania miłości i prawa jako przeciwstawnych wartości, tak jakby były one nie do pogodzenia ze sobą. Dla Jezusa nie istnieje tego rodzaju pomieszanie: zbawienie jest owocem miłości, a nie formalnego przestrzegania prawa. Prawo jest drogą do osiągnięcia zbawienia i środowiskiem, w którym jesteśmy wezwani do przeżywania miłości. Nasze Prawo nigdy nie może być celem samym w sobie, ale prowadzi do radości: Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna (J 15,10-11).

Nasze Prawo wreszcie jest zakorzenione w doświadczeniu świętości naszego Założyciela św. Wincentego Pallottiego.

Dzięki wstawiennictwu jego i Maryi Królowej Apostołów niech nasze Prawo staje się najdoskonalszym środkiem zachowania miłości Boga i bliźniego (OOCC VII,40).

Oddani w Chrystusie

Ks. Seamus Freeman SAC
Przełożony Generalny

Ks. Emmanuel Savariaradimai SAC
Sekretarz Generalny

2. Dekret zatwierdzający dostosowanie Prawa do Kodeksu Prawa Kanonicznego

KONGREGACJA DO SPRAW
INSTYTUTÓW ŻYCIA KONSEKROWANEGO
I STOWARZYSZEŃ ŻYCIA APOSTOLSKIEGO
Prot. n. R. 17-1/90

DEKRET

Przełożony Generalny Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (Rzym), w imieniu XVI Zebrania Generalnego przedstawił Stolicy Apostolskiej, z prośbą o zatwierdzenie, pewne zmiany w tekście Prawa Podstawowego tegoż Stowarzyszenia, które wprowadzono celem dostosowania go do Kodeksu Prawa Kanonicznego.

Kongregacja ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, po szczegółowym zbadaniu przedłożonego tekstu, mocą niniejszego dekretu postanawia, aby przedstawione zmiany zostały wprowadzone do tekstu Prawa Podstawowego zgodnie z brzmieniem podanym na załączanych stronach, z zachowaniem co do reszty tego, co według prawa powinno być zachowane.

Niezależnie od jakichkolwiek przeciwnych dyspozycji.

Vincenzo Fagiolo
Sekretarz

O. Jesus Torres CMF
Podsekretarz

Dan w Rzymie, 29 czerwca 1990 r.,
w święto Apostołów Piotra i Pawła

3. Dekret zatwierdzający zmiany w numerze 134 naszego Prawa

KONGREGACJA DO SPRAW
INSTYTUTÓW ŻYCIA KONSEKROWANEGO
I STOWARZYSZEŃ ŻYCIA APOSTOLSKIEGO

Prot. n. R. 17-1/92

Wielebny Księże,

Mam zaszczyt poinformować Księdza, że przestudiowaliśmy zmianę artykułu 134 paragraf pierwszy Prawa Podstawowego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego przyjętego przez XVII Zebranie Generalne i przedstawione przez Księdza do aprobaty Stolicy Apostolskiej.

Kongregacja ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego aprobuje zmianę zredagowaną w taki sposób: „Jeżeli podczas pierwszych trzech lat sześcioletniej kadencji .nastąpi wakat funkcji Przełożonego Generalnego, zastąpi go jako wikariusz Pierwszy Radca, który natychmiast zatroszczy się o zwołanie zwyczajnego Zebrania Generalnego. Jeżeli natomiast wakat będzie miał miejsce w drugim trzechleciu, zastąpi go jako wikariusz Pierwszy Radca aż do końca tego sześciolecia”.

Prosząc Pana o wszelkie dobro dla Stowarzyszenia, korzystam z okazji, aby zapewnić o moim głębokim szacunku.

Oddany w Panu

Francisco Javier Errazuriz Ossa
Sekretarz

Rzym, 30 listopada 1992 r.

4. Dekret zatwierdzający zmianę numeru 4 naszego Prawa

KONGREGACJA DO SPRAW
INSTYTUTÓW ŻYCIA KONSEKROWANEGO
I STOWARZYSZEŃ ŻYCIA APOSTOLSKIEGO

Prot. n. R. 17-1/98

Wielebny Księże,

Mam zaszczyt poinformować Księdza, że przestudiowaliśmy zmianę artykułu 4 paragraf pierwszy Prawa Podstawowego przedstawionego przez Księdza w imieniu XVIII Zebrania Generalnego waszego Stowarzyszenia.

Kongregacja ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego aprobuje i zatwierdza zmianę według tekstu zachowanego w jej archiwum.

Korzystam z okazji, aby przesłać Księdzu życzenia spokojnego roku 1999 i potwierdzam moje serdeczne oddanie w Panu.

Eduardo Cardinale Martinez Somalo
Prefekt

Piergiorgio Sihano Nesti CP
Sekretarz

Z Watykanu, 11 stycznia 1999 r.